עו"ד אלון בכר ועו"ד אריאל נסים י"ט אלול התשפ"ב

 

בחודש שעבר נכנס לתוקפו חוק משמעותי ביותר לכבודו של מוסד עתיק יומין בעם ישראל – הגמ"חים. החוק אושר בכנסת כבר בשנת 2019 אך כניסתו לתוקף נדחתה, וכיום הוא שריר וקיים ומסדיר בחוק מדינה את פעילותם של הגמ"חים הפועלים כידוע למתן הלוואות ללא ריבית.

הגמ"חים, אשר לעיתים קרובות מנהלים סכומי עתק ומסייעים לרבים בקבלת הלוואה ללא ריבית, נדרשים כעת, בכפוף לתנאים המנויים בחוק, לקבל רישיון לפעילותם. חוק הגמ"חים בא לייצר סביבה אמינה, בטוחה ויציבה גם לגמ"חים עצמם אך בייחוד למלווי ולווי הכספים. בשל כך, חוק הגמ"חים מחייב כל גמ"ח עם מחזור כספים של למעלה ממיליון שקלים, ללא יוצא מן הכלל, להחזיק ברישיון מכוח הדין. חוק זה חל על כל הארגונים בתחום, שעל פי רוב פועלים ללא כוונת רווח, כאשר החובה לפעול כגמ"ח ברישיון מתווספת להנחיות רשם העמותות וההקדשות בדבר ניהול תקין, שעמידה בהן היא תנאי לקבלת אישור ניהול תקין מרשות התאגידים. כמו כן, החוק חל גם על יחידים שאינם מאוגדים בדרך זו או אחרת, המפעילים גמ"חים.

מעתה, כל גמ"ח, שמטרתו הלוואת כספים והיקף פעילות האשראי או שהפיקדון שלו מעל מיליון ש"ח, נדרש להוציא רישיון ולהציגו בפומבי. הדרישות לקבלת הרישיון כוללות בין היתר פרטים אודות מנהלי הגמ"ח בעלי השליטה ונושאי משרה בו; הוכחות להיקף פעילותו הכספית של הגמ"ח; פיקוח על פעילויות עזרה הדדית נוספות של הגמ"ח; הגבלות לעניין מתן הלוואות לקטינים; הוראות לעניין אופן עריכת החוזים עם הלווים; הנחיות על צורת ההתאגדות במקרים של מחזורי כספים גבוהים; דוחות כספיים מבוקרים; פרטים אודות חשבון הבנק בו מתנהלים הכספים ועוד.

***

בקשה לקבלת רישיון פעילות כגמ"ח מצריכה היערכות שאינה תואמת בהכרח את המצב ששרר בשטח עד עתה. כידוע, פעילות הגמ"חים הייתה עד כה נסתרת מן העין הציבורית ומפיקוח ממשלתי. לאחר כניסת החוק לתוקף – נושא שהיו שחשבו שלא יתממש לעולם – נפל דבר בישראל ומה שהיה מקובל משך דורות איננו עוד.

גמ"ח שיפעל ללא קבלת רישיון או יפר את הוראות החוק, לרבות נושאי המשרה בו, יהיה נתון לסנקציות מנהליות וקנסות, ובמקרים חמורים אף לסנקציות פליליות.

ראוי לזכור שהתנהלות גמ"ח ללא רישיון, משפיעה על מפקידי הכספים לטובת העמדתם לציבור במסגרת פעילות הגמ"ח. במצב זה עלול מי שמפקיד כספים בגמ"ח שלא קיבל רישיון, להיות חשוף לסנקציות על פי חוק איסור הלבנת הון, לרבות אפשרות לחילוט הכספים על ידי הרשויות.

העברתם כספים לגמ"ח? בדקו האם הוא מחזיק ברישיון.

הנכם מנהלים גמ"ח? עשו לעצמכם ולציבור שלכם טובה גדולה ופעלו לאלתר לקבלת רישיון.

יהי רצון שנהיה תמיד בצד הנותן ויקוים בנו "כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם".

 

הכותבים שותפים במשרד 'מיתר' ומתמחים בייצוג ארגונים ללא כוונת רווח, עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות.